fbpx

ΟΡΟΙ ΜΙΙΘΟΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ δια του παρόντος εκμισθεί προς του υπογράφοντα μισθωτήν συμφώνως προς τους κάτωθι όρους το εν τω παρόντι συμβολαίω αναγροφόμενον αυτοκίνητον της απολύτου αρεσκείας του μισθωτού και κατάλληλον δια τον σκοπό, δι’ ον προβαίνει εις την παρούσαν μίσθωσιν
1. Το αυτοκίνητον ευρίσκεται εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν της Εταιρείας και εις αρίστην μηχανικήν καταστάσιν, την διεπίστωσεν ο μισθωτής, συνοδεύεται δε υπο των ελαστικών τον αναγκαίων εργαλείων και εξαρτημάτων και εξοπλισμού τα οποία υποχρεούται ο μισθωτής να επιστρέψει μετά ίου αυτοκινήτου εις τον προσδιορισθέντα τόπον και χρόνον ως εις την 2αν σελίδα του παρόντος ορίζεται άλλως υποχρεούται εις αποζημίωσιν της εκμισθωτρίας δια ζημιάς θετικός και αποθετικός.
2. Απαγορεύεται ρητώς το αυτοκίνητον να χρησιμοποιηθεί:
α) Δια μεταφοράν βαρέων πραγμάτων και αποσκευών.
β) Δια την μεταφοράν πλειόνων προσώπων και πέραν της άδειος του αυτοκινήτου.
γ) Κατά παράβασιν των όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου.    –
δ) Να οδηγείται παρά τρίτου προσώπου πλην των δηλωθέντων εις το παρόν συμβόλαιον.
ε) Να εκμισθωθεί περαιτέρω, να ρυμουλκήσει, να λάβει μέρος εις αγώνα δρόμου οποιονδήποτε.
στ) Εν περιπτώσει οδηγήοεώς του παρά δύο ή πλέον οδηγών να δηλωθεί τούτο και συμπεριληφθεί είς το παρόν συμβόλαιον υπό την προϋπόθεσιν τηρήσεως του ορίου ηλικίας, της κατοχής της άδειος οδηγήσεως ως και πόσης άλλης συμφωνηθείσης ή νομίμου προϋποθέσεως.
ζ) Η ευθύνη πάντων των οδηγών και του μισθωτού τυγχάνει σωρευτική και εις ολόκληρον έναντι της εκμισθωτρίας.
3. Κατά τον χρόνον της μισθώσεως ο μισθωτής και ο οιοσδήποτε υπογράψει το παρόν υποχρεούται να προφυλάσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανικήν αυτού κατάστασιν, την ΰπαρξιν ελαίου, ύδατος κλπ. Ωσαύτως την κατάστασιν των ελαστικών και την ασφάλειαν της κινήσεώς του.
4. Ο υπογραφών το παρόν ευθύνεται ομού και εις ολόκληρον μετά του προσώπου που εκπροσωπεί δια την παρούσαν μίσθωσίν.
5. Ο μισθωτής υποχρεούται εις καταβολήν του μισθώματος, ως συνεφωνήθη και εις τον τόπον που συνεφωνήθη, μετά των προσθέτων επιβαρύνσεων ως εν τη δεύτερο σελίδα συνεφωνήθη. Η μη παράδοσις του αυτοκινήτου κατά τον συμφωνηθέντα χρόνον και τόπον εις χείρας υπαλλήλου της εκμισθωτρίας, δημιουργεί ευθύνας θετικός και αποθετικάς εις τον μισθωτήν, διότι τοιαύτη παράδοσις (εγκατάλειψις) αποτελεί εγκατάλειψιν με τας εντεύθεν συνέπειας του μισθωτού και του εγκαταλειπόντος εν περιπτώσει ζημιών πόσης φύσεως.
6. Δια την καθυστέρησιν παραδόσεως του αυτοκινήτου «υποχρεούται ο μισθωτής εις αποζημίωσιν της εκμισθωτρίας ανεξαρτήτως της καταβολής του αντιστοίχου μισθώματος.
7. Το μίσθιον αυτοκίνητον τυγχάνει ασφαλίσμένον, του ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ευρισκομένου εις τα κεντρικά γραφείο της εκμισθωτρίας του μισθωτού υποχρεομένου να τηρεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σχολαστικώς. Την κάλυψιν των πέρα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ζημιών, αναδέχεται ο μισθωτής.
8. Ο μισθωτής εν περιπτώσει προσθέτου ασφαλίσεώς του ως εν τη σελίδα 2 ορίζεται δεν ευθύνεται αντιστοίχως επί των ζημιών μη οφειλομένων εις σύγκρουσιν, ως λεπτομερώς εν των όρων της προσθέτου ασφαλίσεως αναγράφεται της 2ος σελίδας. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής δεσμεύεται να καταβάλει εις πρώτη ζήτησι στον εκμισθωτή, όλο το έξοδο που απορρέουν απο την κλοπή ή την απώλεια του αυτοκινήτου, πλέον των εξόδων ανάκτησης, φύλαξης .καθώς και άλλων τυχόν εξόδων. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής ευθύνεται δια την κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου, εκτός και αν ο μισθωτής δέχεται τους όρους κάλυψης, κλοπή ή απώλειας του αυτοκινήτου, μονογράφοντος στο ανάλογο τετραγωνάκι του παρόντος συμφωνητικού που τον απαλλάσσει οπό την ευθύνη κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου, και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι και οι οδηγίες του παρόντος μισθωτηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση άρνησης του μισθωτή να δεχτεί “απαλλαγή-ευθύνης” ο μισθωτής φέρνει ακέραια ευθύνη.
9. Ο μισθωτής του αυτοκινήτου υποχρεούται ως και ο ή οι οδηγοί αυτού, εν περιπτώσει ατυχήματος ή ετέρου συμβάντος να λάβει πάραυτα τα ενδεικνυόμενα ασφαλιστικά μέτρα, να μεριμνήσει δια την λήψη αποδεικτικών μέσων αρνούμενος την υπαιτιότητα και ευθύνη του, ειδοποιώντας αμέσως τηλεφωνικός η τηλεγραφικός την εκμισθώτριαν ή τον πλησιέστερον σταθμόν (γραφείον) αυτής όπου κι αν ευρίσκεται. Ομοίως υποχρεούται να παροδώσει σημείωμα κατοτοπιστικόν περί του συμβάντος ως και παν στοιχείον ή έγγραφον σχετικόν με το συμβάν εις την εκμισθώτριαν του αυτοκινήτου εντός 24 ωρών.
10. Η εκμισθώτρια Εταιρεία ουδεμίαν ευθύνην φέρει δί αντικείμενα των υποψηφίων πελατών, των πελατών αυτής, των επιβαινόντων εις τα εκμισθούμενα αυτοκίνητο, είτε κατά τον χρόνον της συμβάσεως και εντός των αυτοκινήτων εγκαταλειφθέντα είτε και μετά την σύμβασιν οπουδήποτε εις χώρον της εταιρείας εγκαταλειφθέντα.
11. Ο μισθωτής οδηγός δεν καλύπτεται δια του συμβολαίου ασφαλίσεως ως επίσης ΔΕΝ καλύπτονται και τα επιβαίνοντα πρόσωτα εκτός εάν έτυχον ιδίας ασφαλίσεως και ως ο όρος της 2ας σελίδας ορίζει επίσης δεν καλύπτονται οι αποσκευαί επιβαινόντων και οδηγού.
12. Απαγορεύεται η οδήγησις του αυτοκινήτου παρά προσώπου το οποίον δεν ενέκρινεν η εκμισθώτρια και το οποίον δεν αναγράφεται εις την παρούσαν μίσθωσιν.
13. Εν πέριπτώσει ψευδούς δηλώσεως του μισθωτού ότι ούτος κατέχει άδειαν οδηγήσεως ακδοθείσαν προ έτους τουλάχιστον ή ότι ούτος είναι άνω των 21 ετών, η ευθύνη τούτου εκτός της εκ της παρούσης μισθώσεως απορρεούσης επεκτείνεται μη αποκλεισμένης και της ποινικής αυτού δϊώξεως.
14. Απαγορεύεται η δι’ιδίων γνώσεων του μισθωτού επισκευή του αυτοκινήτου εν περιπτώσει βλάβης του.
15. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει οποιανδήποτε μηχανική βλάβη ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών, ζαντών ως επίσης ζημία· στο κάτω μέρος του εκμισθωθέντος αυτοκινήτου. Οι ανωτέρω ζημία δεν καλύπτονται σε καμιά περίπτωση από την μικτή ασφάλεια.
16. Απαγορεύεται η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδισίν λειτουργίας του χιλιομετρικού συστήματος [κοντέρ] ώς και η επτδιόρθωσις τούτου. Εν περιπτώσει παραθέσεως του όρου τούτου υπό του μισθωτού, η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί εις τόν προσδιορισμόν των χιλιομέτρων κατά την ελεύθεραν κρίσιν της, ήτις και θα είναι υποχρεωτικήν δια τον μισθωτήν.
17. Απαγορεύεται η έξοδος του μισθωθέντος αυτοκινήτου εκ της Ελλάδος άνευ της εγγράφου προς τούτου συναινέσεως της Εταιρείας.
18. Απαγορεύεται η οδήγησις του μισθωθέντος αυτοκινήτου κατά παράβασιν των ισχυοΰσών διατάξεων τροχαίας κινήσεως.
19. Απαγορεύεται η στάθμευσις του αυτοκινήτου εις απαγορευμένα μέρη, δια τυχόν δε τοιαύτην παράνομον στάθμευσιν ευθύνεται ο μισθωτής. Εις την περίπτωσιν η εκμισθώτρια ήθελε ζημιωθεί είτε θετικώς (πρόστιμον-ποινή) δια την παράνομον στάθμευσιν ή παράβασιν είτε αποθετικώς (δί’αφαιρέσεως της πινακίδας), ο μισθωτής υποχρεούται εις αποκατάστασιν πάσης ζημίας της Εταιρείας την οποίαν και υπόσχεται ότι θα καταβάλει.
20. Ο μισθωτής υποχρεούται εις της εξόφλησιν τoυ μισθώματος κατά την παράδοσιν του αυτοκινήτου (εκτός αν συνεφωνήθη άλλως) και το οποίον μίσθωμα εξάγεται βάσει των ενδείξεων του χιλιομετρητού κατά την παραλαβήν και παράδοσιν του αυτο­κινήτου.
21. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και παντός άσχετου με την παρούσα σύμβασιν, ως και η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου ως οργάνου προς διάπραξη παρανόμου ή αξιοποίνου πράξεως. Ή παράβασις του oρoυ τούτου και η εκ τής ποραβάσεως επελθούσα ζημιά αναλαμβάνεται υπό του μισθωτού, οδηγού κλπ. προσώπων αλληλέγγυως εις ολόκληρον παρ’εκάστου.
22. Εν περιπτώσει καθήν ο μισθωτής επιζθυμεί να παρατείνει την μίσθωσιν υποχρεούται όπως εντός 48 ωρών προ της λήξεως της μισθώσεως ειδοποιήσει την εκμισθώτρια δια του ταχύτερου μέσου και να καταβάλει το αντίτιμον των πλέον μισθωτικών ημερών, άλλως τυγχάνει υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς έναντι της εκμισθωτρίας δια την παράνομον ιδιοποίησιν του αυτοκινήτου.
23. Η εκμισθώτρια έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως δι΄εαυτήν την παρούσαν σύμβασή οποτεδήποτε εάν διαπιστώσει ότι ο μισθωτής ποιείται κακην χρήσιν του αυτοκινήτου της και κατά παράβασιν των όρων του παρόντος συμφωνητικού.
24. Η εκμισθώτρια δικαιούται να αφαιρέσει το αυτοκίνητο εκ των χερών του μισθωτού και παντός επ’ ονόματι αυτού κατέχοντος μετά το πέρας του χρόνου της μισθώσεως άνευ ουδεμίας προειδοποιήσεως μη υπάρχουσα ευθύνην προς τούτο έναντι του μισθωτού και παντός τρίτου κατέχοντος το αυτοκίνητον.
25. Ουδέν δικαίωμα της εκμισθωτρίας δύναται να γίνει αντικείμενον παραιτήσεως είτε αναφέρεται εν τη παρούση σύμβαση είτε συμπεριλαμβάνεται εις τας εκαστοτε νομίμους διατάξεις και εκτός της συμβάσεως τούτης,:
26. ΡΗΤΩΣ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΟΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΝ TΗΡΗΣΙN ΤΟΥΤΩΝ.
27. Αν χορηγηθείσαι εκπτώσεις δεν ισχύουν εν περιπτώσει μη ακριβού πληρωμής.

speed_limits
Thessaloniki
4°
9°
ΤΕ
10°
ΠΕ
10°
ΠΑ
10°
ΣΑ
Weather from OpenWeatherMap
Skip to content